Ahavat Olam - page 282


Avot with Imahot - Page 314


Mi Chamocha - page 290


Full Kaddish - page 316


Haskiveinu - page 292


Friday evening kiddush - page 318


Maariv Aravim - page 280


Magen Avot - page 314


Retze - page 314 (last paragraph)


Va'yechulu - page 314